Notulen ALV 4 januari 2020

20 februari 2020 12:45


Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie

Notulen algemene ledenvergadering 4 januari 2020

 Opening en mededelingen

Voorzitter Harry Rakhorst opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Een bericht van afmelding is binnen gekomen van Emiel Voskamp, Wim de Graaf, Armand Simens. Hij vraagt de vergadering een moment stilte voor Michiel Zernitz, Nadieh van de Wal, Willem van Werven, Gerard Bloem, El Langenberg en alle mensen die ons ontvallen zijn.

Het contract van Jate Leerdam is verlengd. Tevens zijn er vernieuwingsplannen voor de sporthal de Noord en de inrichting van de parkeerplaats.

Notulen ledenvergadering 12 januari 2019

De notulen van de vorige ledenvergadering zijn verspreid en worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen.

Financieel verslag penningmeester

De penningmeester concludeert dat het seizoen 2018/2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.779,-. Een paar opvallende posten worden eruit gehaald:

 Aantal positieve effecten op het resultaat:

 • Het seizoen ervoor kwamen we op een negatief resultaat van iets meer dan € 5.000,-. Dit zat met name in het groot onderhoud van de Wc’s wat toen ruim € 10.000,- heeft gekost. Het afgelopen seizoen hebben we nauwelijks onderhoudskosten gehad.
 • Er is veel minder aan kosten spelmaterialen en kledingkosten als het voorgaande seizoen betaald. Dit is het afgelopen seizoen ongeveer € 5.000,- lager geweest dan voorgaande seizoen.
 • Vergoedingen voor vrijwilligers in de keuken is bijna ongeveer € 1.000,- lager geweest
 • Sponsorinkomsten zijn met bijna € 2.500,- toegenomen door verhoging bordsponsoring en door meer balsponsoring
 • Een hogere marge op kantine/keuken opbrengsten. Verhoging prijzen per 1-1-2019. Eerste jaar dat we met bier volledig overgegaan zijn op flesjes.

Negatieve effecten op het resultaat:

 • Geen actie lotenactie of worstverkoop geweest vorig boekjaar
 • Vriendenloterij loopt elk jaar terug
 • Minder entreegelden

De begroting laat weliswaar een iets lager, maar nog steeds resultaat zien van bijna € 9.000,-. Wat betreft de kosten gaat de penningmeester ervan uit dat deze over het algemeen iets hoger liggen. De energiekosten zullen echter lager liggen door aanschaf van de zonnepanelen door Vevo en ook door de Gemeente Heerde. In de begroting is uitgegaan van een lichte daling van de kosten, maar als de zon een beetje schijnt, moeten alleen onze zonnepanelen al tussen de € 1250,- en € 1.500,- per jaar gaan opbrengen.

Door de aanwezigheid van een 4e elftal zal met name de contributie iets stijgen.

Toch zijn er een aantal zaken voor de langere termijn die de penningmeester zorgen baren. Dit is met name het teruglopende aantal jeugdleden en het feit dat het steeds moeilijker wordt om alle vrijwilligerstaken vervuld te krijgen.

Verslag kascommissie

Wim van Bessen doet mede namens Wim Wullink en Emiel Voskamp verslag. Hij meldt dat het prima voor elkaar was en er fantastisch uit zag. Hij gaf de penningmeester namens de kascommissie zijn complimenten. Daarop wordt de penningmeester met applaus bedankt voor zijn inzet.

Verkiezing kascommissie

Wim Wullink is aftredend en als nieuw kascommissie lid wordt Roald van Bessen benoemd.

Beantwoorden vragen verslag publicatie

In 2019 zijn de volgende belangrijke besluiten/mededelingen van toepassing:

 • De huisregels, het bestuursregelement en het alcohol beleid is opnieuw vastgesteld. De meeste barmedewerkers hebben inmiddels hun IVA certificaat behaald.
 • Website is ge-update met dank aan Wim van Bessen en Wim Nugteren.
 • Er is een Vevo 4 elftal gestart.
 • Van de opbrengst van de Rabobank Clubkas actie is een bladblazer aangeschaft.

De secretaris roept als laatste iedereen op om haar/zijn mailadressen aan te vullen.

Verslag jeugdcommissie

In het voor- en najaar van 2019 waren er 4 jeugdteams die meededen in de competitie.

Als we naar de afgelopen jaren kijken zien we dat het aantal kinderen steeds iets verder achteruit loopt en dat het dus ook moeilijker wordt om teams te maken.

De teams die meededen hebben training gekregen van onze trainers en begeleiding van de leiders tijdens de wedstrijden. Deze mensen hebben zich belangeloos ingezet waarvoor we hen weer hartelijk bedanken.

We hebben niet alleen gevoetbald ,maar ook afgelopen jaar was er weer een tentenkamp voor de jeugd waar me met hulp van veel ouders weer een succes van hebben gemaakt.
We hopen dat alle jeugdleden vooral plezier beleven aan het samen sporten bij Vevo.

Verslag sponsorcommissie

Er zijn definitieve afspraken gemaakt tussen VEVO en de Gemeente Heerde in het kader van de  privatisering. Het bestuurslid Sponsorzaken licht de stand van zaken m.b.t. het beheer van het sportpark toe en de afspraken die hierbij zijn gemaakt met de gemeente. Naar verwachting worden de afspraken in kwartaal 1 van 2020 door de raad vastgesteld. Inzage in de punten kan bij het bestuurslid Sponsorzaken.

Sponsoring & inkoop materialen

 • 76 bord sponsoren
 • Vanaf seizoen 2019-2020 zijn er 8 nieuwe bordsponsoren bijgekomen
 • Opbrengst “vaste” sponsoring is ongeveer 10.000,- per jaar
 • Incidentele sponsoring in seizoen 2019/2020 (wedstrijdbal, kleding, contract Hummel, e.d.) is ongeveer € 4.700,- per jaar.
 • Van bovenstaande sponsoring is ongeveer € 6.700 beschikbaar voor in koop
 • Huidige inkoop kleding, algemeen en ballen bedraagt ongeveer € 6.500,- aan inkoop kosten.

 Het bestuurslid Sponsorzaken wil nog de volgende personen bedanken:

 • Allen die een bijdrage leveren aan deze sponsoring
 • Apotheek Heerde tbv sponsoring de verbandtrommel twv max 100,- per jaar
 • Veel individuele leden/sponsoren die een bijdrage leveren aan een evenement, lootjes, Koekjes in de kantine etc…
 • Wim Wullink die de bordsponsoring beheerd
 • Jacob Reurink en Harry de Weerd die de wedstrijd bal sponsoring regelen
 • En vooral de sponsoren zelf die met deze bijdrage van VEVO een financieel gezonde vereniging maken!

Het bestuurslid Sponsorzaken doet een oproep, omdat we nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor naast Berghorst. Henrik&Rooks stoppen er namelijk mee.

 Bestuursverkiezing

Er zijn geen tegenkandidaten. Daarmee wordt Gerrit van der Hoef benoemd tot bestuurslid kantinezaken. De bestuursleden Lammert Niesing (wedstrijdsecretaris), Arjan Bosman (seniorzaken) en Sigrid Jonker (jeugdzaken) worden herbenoemd. Arnoud Korten heeft aangegeven te gaan aftreden. Dus het bestuurslid Sponsorzaken is vacant. Erik de Jager treedt ook af. Emiel van Werven is kandidaat bestuurslid voor de functie van penningmeester en neemt gedurende het jaar de functie over.

Toekomst van de vereniging (stellingen)

Er zijn 3 onderwerpen behandeld om de mening van de leden te weten. De onderwerpen waren Roken, Gezonde kantine en Vrijwilligersvergoeding. Het bestuur kan verder met de toekomstige ontwikkelingen met de input van de leden.

Rondvraag

Hendrik Jan Roke wordt door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet. Hij is onder andere meer dan 30 jaar scheidsrechter geweest en lid sinds de jaren 70. Samen met zijn vrouw Wilma ontvangt hij onder lof bloemen en een cadeaubon.

 Jacob Reurink geeft nog aan dat er nog steeds sjaals en paraplu’s te koop zijn.

Gerrit ter Brake neemt het woord namens de dartcommissie. Hij wil alle commissieleden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Omdat de dartcommissie een positief resultaat hebben gedraaid, willen ze een donatie doen aan de Vevo jeugdleden. Sigrid Jonker neemt de waarde cheque van EUR 500 in ontvangst.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen en speciaal de vrijwilligers voor de aanwezigheid en inbreng en wenst allen een goed 2020 toe. Hij opent hiermee vervolgens het Sportcafé.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!